กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 [ 18 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16606 การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16685 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชฌาของเศรษกิจพอเพียง [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.1/ว16674 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน ก.ย..61  [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว16604 ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 467 การพัฒนาเด็กประฐมวัยในการจัดเก็บข้อมูลเด็กประฐมวัยระดับจังหวัด  [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16552 ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์  [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16608 ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย [ 16 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว16605 การจ่ายเครื่องราชฯ ปี 2560 [ 15 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว16557 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 7/256 [ 15 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว 959 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16499 การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ [ 15 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.4/ว16399 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ [ 14 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16409 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด  [ 14 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 16410 แผนยุทธศาสตร์อนมัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 [ 14 ส.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/947 ส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จากระบบ GFMIS [ 10 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 937 ร้อยเครือข่ายสร้างสายใยป้องกันภัยให้ลูกหลาน  [ 10 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว16241 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน  [ 9 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.4/ว15283 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณฯ  [ 9 ส.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว16244 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณฯ [ 9 ส.ค. 2561 ]   
 
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561 เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว143  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ สน.บถ. มท 0809.3/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท0810.7/ว2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) กศ. มท 0816.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2537  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ปิดเทอมสร้างสรรค์ (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) กศ. มท 0816.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดตั้ง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว4593  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว2520  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2535  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2519  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2504  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11077-11080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี สน.คท. มท 0808.4/ว2479  [ 15 ส.ค. 2561 ]
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
 
 
 

กระยาสารท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง
   
 
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 0  
ขยะที่แหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก (16 เม.ย. 2561)    อ่าน 70  ตอบ 0  
   
ทต.ปลายนา ภูมิปัญญา เรื่อง การจักสานไม้ไผ่ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลายนา ภูมิปัญญา เรื่อง จักสานไม้ไผ่ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและ [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.องค์พระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางข้อความ (สำนักปลัด) จำ [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ สก. (กองวิชาก [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.โพธิ์พระยา ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนแตง [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.นางบวช รู้หรือไม่ สถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ไม่แจ้ง ผิดกฎหมาย [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.บ่อกรุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อกรุ ประกาศผู้ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน 2 โครง [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อกรุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อกรุ ประกาศผู้ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่งในพื้นที่รับผิ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนแตง 140861 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.นางบวช กิจกรรม\"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ\" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560