กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
     
 
 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลเดิมบาง มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลเดิมบาง ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถานประกอบพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดเดิมบาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเดิมบาง

วัดท่าเตียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเดิมบาง
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง