หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเดิมบาง
วิสัยทัศน์ ทต.เดิมบาง
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง บริการของรัฐทั่วถึง
ท้องถิ่นพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.เดิมบาง
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง บริการของรัฐทั่วถึง
ท้องถิ่นพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
สพ0023.1/ว16701 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว1185 ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว16580 ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1030 โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว16547 การติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว1181,สพ0023.5/ว1183 1-แจ้งการโอนเงินฝากคลังภาษีธุรกิจเฉพาะยอดคงค้างจากปีก่อนๆ [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว1181,สพ0023.5/ว1183 2-แจ้งการโอนเงินฝากคลังภาษีธุรกิจเฉพาะยอดคงค้างจากปีก่อนๆ [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.5/ว16408 การจัดสรรเงินฝากคลังภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 16490 การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 16474 แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว16476 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว1172 เชิญคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรีประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีชั้น ๓ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.2/ว16334 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการครูฯ ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562  [ 20 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว1166 การคัดเลือกนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี Best Practices ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย [ 20 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 16318 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 19 ส.ค. 2562 ]   
สพ0023.2/ว16278 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูฯ ปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]   
มท0808.2/ว3095 บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ผลงาน [ 19 ส.ค. 2562 ]   
สพ0023.5/ว1163 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 19 ส.ค. 2562 ]   
สพ0023.5/ว1161 แจ้งซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง [ 19 ส.ค. 2562 ]   
สพ0023.5/ว16279 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]   
 
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
 
 

กระยาสารท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง
   
 
 
 
 
 
แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 737  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 360  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 1754  ตอบ 0  
   
อบต.พิหารแดง กิจกรรมทำหมันสุนัขจรจัด [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการหนูน้อยแก้มใสพลานามัยดี ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.เดิมบาง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามไก่แปลงใหญ่ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เดิมบาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลายนา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าหวาย ( ตะกร้าใส่ผ้า ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมไทยประขาชนตำบลหนองกระทุ่ม ปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการสตรีวิถีพอเพียง (ดูงานอำเภอบางระจัน สิงห์บุรี) [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.เดิมบาง กิจกรรม \" ถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ \" [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.กฤษณา ประกาศ เรื่อง แจ้งระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.โพธิ์พระยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ด้วยวิธีป [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นางบวช [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กฤษณา การจัดสร้างศูนย์เด็กพัฒนาเล็ก ตำบลกฤษณา งวดที่ 2 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-893-5077
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560