หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเดิมบาง
วิสัยทัศน์ ทต.เดิมบาง
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง บริการของรัฐทั่วถึง
ท้องถิ่นพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.เดิมบาง
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง บริการของรัฐทั่วถึง
ท้องถิ่นพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
สพ0023.4/ว3064 การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฎไม่ถึง 25 คนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3051 ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คคบ. ครั้งที่ 4/2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.2/ว3042 สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2562 ]     
lr0023.2/ว3040 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/3041 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 22 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3050 วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว22945 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว22940 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว22946 การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู้อายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ  [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว22943 ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว22937 ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพ [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว22939 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.  [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/22941 แต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค 4 จังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทนตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค 1 จังหวัดนนทบุรี เป็นการชั่วคราว  [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว22938 ซักซ้อมกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว 3029 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22835 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว3037 แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22895 ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 [ 21 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว22836 เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว [ 20 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22838 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  [ 20 พ.ย. 2562 ]     
 
 
การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว4646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4761  [ 21 พ.ย. 2562 ]
ขอส่งหนังสือ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562" กม. มท 0804.1/ว4638  [ 21 พ.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว155 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2562 ]
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4703  [ 21 พ.ย. 2562 ]
ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561 " รุ่นที่ 4-12 กศ. มท 0816.4/ว4737  [ 20 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว4742  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2562 ]
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4726  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) กพส. มท 0810.7/ว4738  [ 20 พ.ย. 2562 ]
การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4712  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4721  [ 19 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4724  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว4708  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว4709 [แบบรายงานฯ]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและะขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4710 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4706  [ 18 พ.ย. 2562 ]
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
 
 
 

กระยาสารท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง
   
 
 
 
 
 
แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 773  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 2194  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 1801  ตอบ 0  
   
อบต.ไผ่กองดิน 3Rs...ช่วยโลก ลดขยะ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ [ 22 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.ห้วยขมิ้น ตรวจสอบ รุ่น ชื่อ - นามสกุล ตามลิงค์นี้นะค่ะ ถ้ามีข้อมูลผิดพลาด โปรดแจ้งกลับมาทา [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 77 
อบต.ห้วยขมิ้น รายชื่อผู้สมัครวิ่ง ห้วยขมิ้นมินิมาราธอน 2019 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน พร้อมเบอร์ BI [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 123 
อบต.กฤษณา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน และซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.กฤษณา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน และซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.กฤษณา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) อบต.กฤษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยขมิ้น อย่าลืมเรานัดกัน วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ห้วยขมิ้น มินิมาราธอน 2019 วิ่งด้วยใจ ไปด [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.องค์พระ ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาธง บริเวณถนน [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการทอดผ้าป่าถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.เจดีย์ ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นขอ [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา และเปลี่ยนท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าเลา [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-893-5077
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560