หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเดิมบาง
วิสัยทัศน์ ทต.เดิมบาง
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง บริการของรัฐทั่วถึง
ท้องถิ่นพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.เดิมบาง
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง บริการของรัฐทั่วถึง
ท้องถิ่นพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
สพ0023.3/ว14020 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 14027 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
lr 0023.3/ว2130 กิจกรรมเสวนาเรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล Project 14  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว14001 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว13560 แจ้งแผนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว2127 ขอความร่วมมือบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว14002 การประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ (ก.บ.ท.)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว13995 การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19)ของอปท.  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว13991 การทดสอบระบบการประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 13944 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 13915 ขอส่งมอบถุงขยะสีแดง เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะติดเชื้อจากครัวเรือนในช่วงสถานการณ์โควิด-19  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 13934 การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม.pdf  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 13916 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
สพ0023.2/ว 13932 ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 112 (12564) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ.pdf  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
สพ0023.2/ว 13933 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 .pdf  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว13909 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 13913 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯ  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 13911 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว13908 การปฎิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
สพ 0023./ว 13905 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
 
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กศ. มท 0816.5/ว1666 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1665 [คู่มือ]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา สบ.พถ. มท 0807.2/ว1652  [ 4 ส.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
 
 
 

กระยาสารท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง
   
 
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 ส.ค. 2564)    อ่าน 2940  ตอบ 27  
จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์หญ้าเทียม,เครื่องเล่นฟิตเนส (25 มี.ค. 2563)    อ่าน 682  ตอบ 0  
แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 1989  ตอบ 0  
   
อบต.หนองสาหร่าย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 164 
อบต.วังคัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สระกระโจม ประชาสัมพันธ์ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่กองดิน ลานกีฬาองค์การบริการส่วนตำบลไผ่กองดิน [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังคัน ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเส [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังคัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พิหารแดง อบต.พิหารแดง จัดส่งอาหารสามมื้อให้แก่ผู้ถูกกักตัวในช่วง 14 วันของตำบลพิหารแดง [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พิหารแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดการเรียนการสอนศูนย์พ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.องค์พระ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 101 
อบต.องค์พระ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ขอความร่วมมือเกษตรกร ชะลอการปลูกข้ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีประจันต์ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-468-266
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560