หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเดิมบาง
วิสัยทัศน์ ทต.เดิมบาง
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง บริการของรัฐทั่วถึง
ท้องถิ่นพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.เดิมบาง
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง บริการของรัฐทั่วถึง
ท้องถิ่นพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว2594 การตอบสำรวจการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว17479 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 17463 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 17445 ข้อแนะนำการดำเนินการกรณ๊เทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. .pdf  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/17425 มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.3/ว2576 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียนวิทยาลัย) ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลสถานศึกษาในระบบรายงาน CATAS System  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.3/ว2578 ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลฯ ตามแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.2/ว 17209 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว2540 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว17001 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Yealink Meeting  [ 13 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.3/ว 16990 การบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามข้อมูลปริมาณงานท้องถิ่นอำเภอ  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
สพ0023.1/ว17004 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่35/2564  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 16878 การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปณสถานฯ  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 2509 ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร “สานพลังผู้นำวิถีใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง”  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 16781 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
สพ 0023.1/ว2504 รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
สพ 0023.1/ว 16767 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564  [ 8 ก.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 16654 การดำเนินการตามมาตรฐานการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  [ 8 ก.ย. 2564 ]  
สพ0023.3/ว16714 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12564  [ 8 ก.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 16651 การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  [ 8 ก.ย. 2564 ]  
 
 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (โรงเรียนและวิทยาลัย) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2043  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2010 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 14 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศ. มท 0816.4/ว2018  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ กสธ. มท 0819.2/ว2017  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2021  [ 14 ก.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว8023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 19 สน.บถ.  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) กต. มท 0818.3/ว2019  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2020 [เอกสารแนบ]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2014  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม [วันป้องกันโรคเบรีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก] ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1995  [ 13 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2006  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2001 [บัญชีสรุป-อปท.] [บัญชีรายชื่อ รายใหม่]  [ 13 ก.ย. 2564 ]
การมอบอำนาจให้ร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีอาญา สน.บถ. มท 0809.5/ว30  [ 10 ก.ย. 2564 ]
มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว643  [ 10 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2003 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 10 ก.ย. 2564 ]
ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ด่วน ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว124  [ 10 ก.ย. 2564 ]
 
 
 

กระยาสารท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง
   
 
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ส.ค. 2564)    อ่าน 3029  ตอบ 34  
จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์หญ้าเทียม,เครื่องเล่นฟิตเนส (25 มี.ค. 2563)    อ่าน 701  ตอบ 0  
แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 2013  ตอบ 0  
   
อบต.หนองสาหร่าย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 233 
อบต.ไผ่กองดิน โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดส [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต ขนาดไ [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อกรุ ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ ปี ๒๕๕๙ - สถานที่จำหน่ายอาหารและสถาน [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อกรุ ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ ปี ๒๕๕๙ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุข [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อกรุ ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ ปี ๒๕๕๙ - สถานที่จำหน่ายอาหารและสถาน [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อกรุ ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ ปี ๒๕๕๙ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุข [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองสาหร่าย ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดปลูกข้าวต่อเนื่อง ปี 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองสาหร่าย ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองสาหร่าย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโร [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางทอง หมู [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อวัส [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-468-266
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560