หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พิชิตโรค  
 

11 กรกฎาคม 2562
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร  ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดโครงการ \" ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พิชิตโรค \" กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกตำบลเดิมบาง
ณ เทศบาลตำบลเดิมบาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลเดิมบาง  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน สร้างความตระหนัก
ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ตรวจเอ็กซ์เรย์ทรวงอกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ  โรคปอด และวัณโรค บริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก อบรมให้ความรู้โรคไข้เลือด