หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเช่น การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เผยแพร่และอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดการความรู้ในองค์กร

พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน

พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาลของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สนับสนุนและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
 
 
 
 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างความมั่นคง และการดำรงชีวิตในระดับครัวเรือน

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ตำบล

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์

ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปการเกษตร

ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ
 
 
 
 

ส่งเสริม อนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จริยธรรม คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอ

พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน(ลาดยาง/คสล.)ให้เพียงพอ

จัดหาและจัดสร้างแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน(ลงลูกรัง/หินคลุก)ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
 
 
 
 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งปฎิกูล

ปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์แม่น้ำท่าจีนและแหล่งน้ำต่าง ๆให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-468-266
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560