หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
     
 
 
 
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลเดิมบาง ในแต่ละหมู่บ้านจะมีไฟฟ้าเข้าถึงทั่วทุกหมู่บ้าน แต่บางแห่งประสบปัญหา สภาพกระแสไฟฟ้าตก อีกทั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะตามถนนหนทางในหมู่บ้าน ยังกระจายไม่ทั่วถึง และมีการปลูกบ้านเรือน ขึ้นใหม่ในบางจุดที่กระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง จึงไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
 
ในเขตเทศบาลตำบลเดิมบาง ประชาชนใช้บริการน้ำประปา เพื่อการบริโภคอุปโภคจากการประปาส่วนภูมิภาค เดิมบางนางบวช ยกเว้นในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3,9 ใช้น้ำประปาหอถังสูงสูบน้ำมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติบึงฉวากโดย งบประมาณในการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเดิมบาง และหมู่ที่ 5,6,10,11 ใช้ประปาผิวดินที่ถ่ายโอนให้เทศบาลดูแล ส่วนหมู่ที่ 4 ใช้ประปาหมู่บ้านที่มีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลกันเอง
 
 

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง
 
 

โรงสี จำนวน 3 แห่ง

ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 7 แห่ง

ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 35 แห่ง

ร้านอาหารประเภทต่างๆ จำนวน 50 แห่ง

ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ
    จำนวน 2 แห่ง

ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
    จำนวน 5 แห่ง
 

คณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบึงฉวาก
    จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 10 กลุ่ม

คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 10 กลุ่ม

คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 10 กลุ่ม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มคนพิการ (เครื่องจักรสาน) จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มสุรากลั่นพื้นบ้าน จำนวน 1 กลุ่ม

คณะกรรมการชุมชน จำนวน 10 ชุมชน

คณะกรรมการศูนย์พัฒาครอบครัว จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560